default
             
  МАЙЛСТОУНС НА ПРОЕКТА / MILESTONES OF THE PROJECT
Nr.  Milestones in Bulgarian / Майлстоунс на български език  Milestones in English / Майлстоунс на английски език   Number of the associated action / Номер на дейността Deadline/ Краен срок Result / Резултат Responsible Beneficiary / 
1 Организиране на конкурс за лого и мото на проекта Organization of competition for project logo and slogan E 4 31.12.2020 Completed  Green Balkans
2 Подписване на партньорските споразумения  Partnership Agreements with all partners signed F 3 31.12.2020 Completed  Green Balkans
3 Сформиране на Стийринг групата  Steering group established. F 1 31.12.2020 Completed  Green Balkans
4 Обновяване на видеонаблюдението  Video surveillance updated C 2 31.12.2020 Completed  Green Balkans
5 Закупуване на сграда и двор, монтиране на волиера за освобождаване, обезопасено с електропастир  Building and yard purchased, release aviary installed and secured with electrical fence C 2 28.02.2021 Completed  Green Balkans
6 Гнездилки за белошипа и черношипа ветрушка  Lesser and Common Kestrel nest boxes C 2 28.02.2021 Completed  Green Balkans
7 Монтиране на 1-та гнездилка Placement of the 1st nesting box C 8 28.02.2021 Completed  HSPN 
8 Избор на одитор Auditor selected F 4 31.03.2021 Completed  Green Balkans
9 Напредък по показателите за изпълнение на LIFE (таблица) до Доклада за напредъка  LIFE performance indicators progress (table) until Progress Report F 5 31.03.2021 Completed  Green Balkans
10 Пускане на уебсайта на проекта  Launching of the project website E 4 31.03.2021 Completed  Green Balkans
11 Съставяне на екипа Team completed F 2 31.03.2021 Completed  Green Balkans
12 Проведени са две встъпителни срещи Two kick-off meetings held A 1 31.03.2021 Completed  Green Balkans
13 Екпозиция на открито създадена в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка,  ЗЗ Сакар  A combined open air exposition complex set up in the Lesser Kestrel Adaptation and Release Module in Levka village, Sakar SPA E 2 30.04.2021 On going  Green Balkans
14 Демонстрационен модул направен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора на Зелени Балкани Demonstration model set up in the Green Balkans’ Wildlife Rehabilitation and Breeding Centre in Stara Zagora E 2 30.04.2021 On going  Green Balkans
15 Създаване на информационни табла Establishment of the information boards E 6 30.06.2021 On going  HSPN 
16 Организиране на откриването на Демонстративния модул в с. Левка  Organization of the first open day in the demonstration module in Levka village E 2 30.06.2021 On going  Green Balkans
17 Изграждане на волиера за отглеждане на пиленца, където да прекарат зимата Aviary for rearing of young chicks and spending the winter constructed C 4 30.09.2021 Completed  Green Balkans
18 Първоначално проучване от влиянието на Ръководството за добри практики за фермерите Initial survey on the effect of Good Practice Guide for farmers A 6 30.09.2021 On going  UTH
19 Първоначално разпространяване на Въпростник за интервюиране на фермерите  Questionnaire for interviewing the farmers initially distributed A 6 30.09.2021 On going  UTH
20 Съставяне на експертна група на Балканите Balkan expert group established E 7 31.12.2021 On going  Green Balkans
21 Изготвен доклад с оценка на района за създаване на съоръжение за освобождаване Evaluation report of area for creating a release facility prepared A 4 31.12.2021 On going  UTH
22 Проведен първи тридневен семинар за експерти First three-day workshop for experts held E 7 31.12.2021 Completed  Green Balkans
23 Манипулационна стая  Handling room operational C 4 31.12.2021 Completed  Green Balkans
24 Информационни табла и уебсайт на проекта  Information signs and project website E 4 31.12.2021 Completed  Green Balkans
25 Организиране на първата церемония по награждаване със "Зелен фермер"  Organization of first “Green Farmer” Award Ceremonies E 3 31.12.2021   Green Balkans
26 Организиране на първата среща за институции да разпознаят и да окажат първа помощ на белошипи ветрушки в беда  Organized first meeting for institutions to recognize and administer first aid to Lesser Kestrels in distress. E 3 31.12.2021 Completed  Green Balkans
27 Организиране на първата среща за доброволци за оказване на първа помощ на белошипи ветрушки в беда  Organized first meeting for volunteers for provision of first aid of Lesser Kestrels in distress E 3 31.12.2021 Completed  Green Balkans
28 Организиране на първото двудневно обучение за журналисти Organized first two-day training for journalists E 4 31.12.2021   Green Balkans
29 Изготвен доклад за оценка на района за създаване на съоръжение за освобождаване Prepared Evaluation report of area for creating a release facility A 3 31.12.2021   Green Balkans
30 Таблица с индикаторите за напредъка на дейностите по проекта обобщено в Отчета за напредъка Tables with project activites progress indicators summurized in Progress report. D 1 31.12.2021   Green Balkans
31 Поставeна адаптационна волиера за освобождаване на птици, които са презимували в района на ЗЗ Бургаско езеро Placed adaptation aviary, for release of birds that have spent the winter, in in vicinity of Burgasko ezero SPA C 3 28.02.2022   Green Balkans
32 Освобождаване на първата група с едногодишни птици, които са презимували, чрез адаптационна волиера Release of the first group of one-year-old birds that have spent the winter, via the adaptation aviary C 3 31.05.2022   Green Balkans
33 Закупуване на малогабаритна селско-стопанска техника Small size agricultural machinery purchased C 5 31.07.2022 Completed  Green Balkans
34 Направени проучвания  Executed surveys A 5 30.09.2022   HSPN 
35 Напредък по показателите за изпълнение на LIFE (таблица), представен с Междинния отчет LIFE performance indicators progress (table) submitted with Mid-term Repor F 5 30.09.2022   Green Balkans
36 Закупуване на земеделска земя - 15 хектара  15 ha of agricultural land purchased B 1 31.12.2022 Completed  Green Balkans
37 Анализиране на 50  хранителни остатъци (погатки), събрани от гнездилките 50 prey remains gathered from nests analysed C 9 31.12.2022   UTH
38 Съставяне на Ръководство за добри практики за фермерите Good Practice Guide for farmers produced A 6 31.12.2022   UTH
39 Организиране на среща с водещи журналисти да представят проекта  Meeting with leading journalists organized to present the project E 4 31.12.2022   Green Balkans
40 Организирани са първите 3 съвместни проверки с компетентните органи на терен в България  Organized first 3 joint examination with the competent authorities on field in Bulgaria C 9 31.12.2022   UTH
41 Закупуване на недвижим имот за построяване на Модул за освобождаване и адаптация  Real-estate purchased for building a Release and Adaptation Module C 3 31.12.2022   Green Balkans
42 Извършено е проучване на състава на плячката, определена в контролирания обект и в два бъдещи обекта за освобождаване  Study on prey item composition identified in control site and two prospect release sites completed A 3 31.12.2022   Green Balkans
43 Модул за освобождаване и адаптация с гнездилки поставени в нова ЗЗ  Release and Adaptation Module with nest boxes placed in new SPA C 3 28.02.2023   Green Balkans
44 Таблици с показатели за напредъка на дейностите по проекта, обобщени в Междинния доклад rt. Tables with project activites progress indicators summurized in Mid-term report D 1 31.03.2023   Green Balkans
45 Освобождаване на 0-годишни птици чрез модула за освобождаване - първа група Release of 0-year-old birds via the release module - first group C 3 30.06.2023   Green Balkans
46 Създадена нова колония в нова защитена зона A new colony in a new SPA established C 3 31.08.2023   Green Balkans
47 Снабдяване на Националните комисии, работещи по реформата на новата ОСП, с данни за агрохимичните ефекти на пестицидите Supplying of National Committees working on the New CAP reform with data of pesticides agrochemical effects C 9 31.12.2023   UTH
48 Изграждане на синори и малки укрития за животни  - 1 хе Border strips and small animal hides - 1 ha established C 5 31.03.2024   Green Balkans
49 Успешно прилагане на модел за управление на обработваеми земи - 15 ха  Successful execution of model arable lands management - 15 ha C 5 31.03.2024   Green Balkans
50 Два семинара за учители и два семинара за преподаватели Two workshops for teachers and two seminars for educators E 6 31.08.2024   HSPN 
51 Организирани семинари за фермерите  Organized seminars for farmers C 7 31.10.2024   HSPN 
52 5-дневен семинар по реинтродукция на редки и застрашени видове птици и насърчаване на екстензивната паша и управлението на пасищата  5-day class on reintroduction of rare and endangered bird species, and promoting the extensive grazing, and pasture management E 1 31.12.2024   Green Balkans
53 Поне 40 отделни птици освободени чрез адаптационната волиера  At least 40 individual birds released via the adaptation aviary C 2 31.12.2024   Green Balkans
54 Провеждане на втори три дневен семинар за експерти  Second three-day workshop for experts held E 7 31.12.2024   Green Balkans
55 5 Годишни плана - подготвени/обновявани  всяка година  5 Annual plans prepared/updated A 2 31.03.2025   Green Balkans
56 70 гнездилки монтирани в Северна Гърция  70 nest boxes placed in Nortern Greece  C 8 31.03.2025   HSPN 
57 Чернова на Плана след LIFE  After LIFE Plan drafted. F 6 31.03.2025   Green Balkans
58 Комуникационната стратегия се обновяване всяка година  Communication strategy annualy updated A 2 31.03.2025   Green Balkans
59 Освобождаване на поне 100 едногодишни птици, които са прекарали зимата, чрез адаптационната волиера Release of at least 100 one-year-old birds, that have spent the winter, via the adaptation aviary C 3 30.04.2025   Green Balkans
60 Четири образователни екскурзии за ученици  Four educational student excursions E 6 30.06.2025   HSPN 
61 100 птици освободени от Модула за освобождаване в Гърция  100 birds released from the Release Facility in Greece C 10 31.07.2025   UTH
62 Доставени 80 птици с произход различен от използваните до сега в България 80 birds delivered, with origin different from those used up to this moment in Bulgaria C 6 31.07.2025   Green Balkans
63 Поне 10 000 посетители се запознаха с дейностите по освобождаване на белошипи ветрушки чрез демонстрационния модул в Центъра за рехабилитация и размножаване на диви животни на Зелени Балкани  At least 10 000 visitors introduced with the activities of Lesser Kestrel release by view of the demonstration module in the Green Balkans’ Wildlife Rehabilitation and Breeding E 2 31.07.2025   Green Balkans
64 Най-малко 200 успешно излетели в природата малки, отгледани от птици в колонията в Левка, по време на проекта  At least 200 young successfully fledged in nature, reared from birds in the Levka colony, for the duration of the project C 2 31.07.2025   Green Balkans
65 Най-малко 500 посетители на Модула за освобождаване и адаптация на белошипата ветрушка в с. Левка, които са се запознали  с модела за екстензивно управление на обработваемите земи в защитената зона Сакар и с проекта At least 500 visitors in the Lesser Kestrel Release and Adaptation Module in Levka village, that are introduced to the model extensive arable land management in Sakar SPA area and the project E 2 31.07.2025   Green Balkans
66 Поне една нова колония да се открие At least one new colony discovered C 1 31.07.2025   Green Balkans
67 Установен контакт и проведени 8 презентации в не по-малко от 4 университета в България Established contact and 8 presentations held in no less than 4 Universities in Bulgaria E 1 31.07.2025   Green Balkans
68 Увеличаване на числеността на колонията в Сакар (повече от 30 двойки) и осигуряване на нейното съществуване  Increase the numbers in the Sakar colony (more than 30 pairs) and securing its existence C 2 31.07.2025   Green Balkans
69 Организиран второ двудневно обучение за журналисти Organized second two-day training for journalists E 4 31.07.2025   Green Balkans
70 Organized trip to the project sites for journalists for detailed presentation of the target species and implemented activities Организирано пътуване до местата на проекта за журналисти с цел подробно представяне на целевите видове и изпълнените дейности E 4 31.07.2025   Green Balkans
71 Доклад за оценка на възстано