За проекта

ИМЕ НА ПРОЕКТА

По добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани LIFE19 NAT/BG/001017,  акроним: Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА

България – Всички райони; Гърция – Анатолики Македония, Траки Кентрики Македония,Тесалия  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Начало: 01/09/2020  -  Край: 01/09/2025

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Координиращ бенефициент: Зелени Балкани – Стара Загора НПО, България

Асоциирани бенефициенти: Гръцко дружество за защита на природата – Гърция; Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на  екосистемата и на биологичното разнообразие) – Гърция

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Ключови цели:
 • Да се спре намаляването и да се подобри консервационния статут на белошпита ветрушка не само в България и Гърция (особено в зоните на НАТУРА 2000), но и по целите югоизточни Балкани.
 • Да се заздравят , стабилизират и да се увеличат новосформираните колонии на белошипа ветрушка от Зелени Балкани в България - ЗЗ Сакар BG0002021.
 • Да се подпомогне естественото разпространение и реколонизацията на белошпита ветрушка,  като и да се подкрепят други новооткрити колонии в България и други места.
 • Да съберат данни и да се подпомогне опазването на разпръснатите колонии в различни държави в югоизточните Балкани.
 • Да се демонстрира и да се насърчи допълнително, устойчивото управление на обработваема земя на ключови ловни местообитания на белошипата ветрушка в България.
 • Да се пренесе опита, да се доразвият и да се подобрят най-добрите практики за подсилване на белошипата ветрушка в България и Гърция и да се предаде опитът от други европейски държави и проекти LIFE.
 • Да се сравнят ефикасността, разхода и резултатите от два метода на освобождаване (освобождаване на млади спрямо  забавено освобождаване на птици на една година) на пробна територия в България;

Главната цел е да се разшири територията на гнезденето на белошипата ветрушка,  като се осигури наличие на независими колонии. Съществуването на най-малко две свързани ядра на популация в страните по проекта е предпоставка за оцеляване, ако в една от субпопулациите възникне инцидент, болест, нападение на хищници, природно бедствие и др. Това ще подпомогне размножаването на птиците в по-широк район и ще подобри условията за бъдещо естествено повторно заселване на вида от възстановени / създадени колонии.

Заздравяването на колониите в Гърция подсигурява връзката между популациите в Средиземноморието и  Близкия Изток.

Изграждане на капацитет, комуникация и пренасяне на опита:
 • Да се изпълни програмата по изграждане на капацитета  за млади експерти на терен;
 • Да се популяризират дейностите по проекта и опазването на видовете чрез информационни и демонстрационни дейности и образователни материали;
 • Да се подобри капацитетът и знанието на държавните институции и доброволци при мониторинг на белошипа ветрушка, защита и спасяване;
 • Да се привлекат фермери и други обществено значими лица в практическото опазване на белошипата ветрушка ;
 • Да се установи широко международно сътрудничество и мрежа чрез изграждане на Експертна група на Балканите за белошипата ветрушка.
 • Да се предадат знания и опит (репликация) за подсилването на белошипата ветрушка в други европейски държави и извън ЕС:  Румъния, Унгария, Сърбия, Украйна и т.н .

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТИ

Природозащитни дейности:
 • Колонията на белошипата ветрушка в ЗЗ Сакар в България да се увеличи от 20 до 30 гнездящи двойки.
 • Колонията на белошипа ветрушка близо до ЗЗ Бургаско езеро в България да се увеличи от 4 до 10 двойки.
 • Нова колония (над 5 гнездящи двойки) да се създаде в трета защитена зона в България.
 • Да се открие поне една нова колония (различна от трите по-горе).
 • Да се увеличи популацията на вида в югоизточните Балкани. Да се изяснят връзките между субпопулациите на вида в югоизточните Балкани чрез сателитно проследяване за птици.
 • Да се осигурят за размножаване над 20 двойки белошипи ветрушки от Спасителния и размножителния център на Зелени Балкани в България.
 • Да се излюпят и отгледат над 320 млади птици в  Спасителния и размножителния център за диви животни за да бъдат  освободени в България.
 • Да се доставят 80 екзогенни птици, за да се осигури генетично разнообразие на българските колонии;
 • Да се освободят 400 птици в България;
 • Да се предаде опит от подсилването на популациите на  белошпите ветрушкишки в България, като се пренесе и приложи  на Гърция
 • Да се изгради структура за освобождаване на белошипа ветрушка в северна Гърция, и да се освободят 200 птици
 • Да се подсили популацията на белошипата ветрушка в северна Гърция чрез монтиране на гнездилки.
 • Да се докажат най-добри практики за култивиране без употреба на пестициди в северноизточна Гърция.
 • Да се съберат и анализират поне 200  хранителни остатъци (погадки) от белошипа ветрушка.
 • Да се съберат поне 50 остатъци от плячки от гнездата, които ще бъдат предмет на токсикологичен анализ.

Дейности за Комуникация и пренасяне на опит и знания:
 • Да се закупи общо 15 хектара земя в ЗЗ Сакар в България и да се представи селскостопанско управление благоприятно за белошипата ветрушка;
 • Да започнат четири дипломни работи свързани с проекта; Да се организира 5 дневно обучение за популяризирането на екстензивно управление на паша и пасища представено пред 4 студенти в България;
 • 5 дневни обучения в България  за възстановяване на застрашени видове птици представени пред 8 студента;
 • Да се представят дейностите за освобождаване на белошипи ветрушки в рамките на проекта пред 10 000 посетителя чрез демонстрационния модул в Спасителния и размножителния център за диви животни в България;
 • 500 посетителя на Модула за Освобождаване и адаптиране на белошипата ветрушка в България да се запознаят с  модела на управление на земята в ЗЗ Сакар и дейностите по проекта;
 • Да се организират 5 тематични дни на отворените врати  в Демонстрационния модул  в с. Левка в България;
 • Да се организират 5 нцеремонии за Награда “Зелен фермер” в България; 75 доброволци да се обучат да оказват първа помощ на белошипи ветрушки в беда;
 • 100 представители от институции в България  ще са обучени да оказват първа помощ на белошипа ветрушка в беда;
 • 300 статии  свързани с проекта публикувани в местни и национални медии;
 • 20 зелени  дейности и посещаване на 1 международен панаир свързан със земеделието и околната среда  и представяне на проекта
 • Съставяне на експертна група за белошипата ветрушка на Балканите