За проекта

ИМЕ НА ПРОЕКТА

"По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани" LIFE19 NAT/BG/001017, 
акроним:"Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА

България – Всички райони; Гърция – Анатолики Македония, Траки Кентрики Македония,Тесалия  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Начало: 01/09/2020  -  Край: 01/09/2025

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Координиращ бенефициент: Зелени Балкани – Стара Загора НПО, България

Асоциирани бенефициенти: Гръцко дружество за защита на природата – Гърция; Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на  екосистемата и на биологичното разнообразие) – Гърция

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Ключови цели:
 • Да се спре намаляването и да се подобри консервационния статут на белошпита ветрушка не само в България и Гърция (особено в зоните на НАТУРА 2000), но и по целите югоизточни Балкани.
 • Да се заздравят , стабилизират и да се увеличат новосформираните колонии на белошипа ветрушка от Зелени Балкани в България - ЗЗ Сакар BG0002021.
 • Да се подпомогне естественото разпространение и реколонизацията на белошпита ветрушка,  като и да се подкрепят други новооткрити колонии в България и други места.
 • Да съберат данни и да се подпомогне опазването на разпръснатите колонии в различни държави в югоизточните Балкани.
 • Да се демонстрира и да се насърчи допълнително, устойчивото управление на обработваема земя на ключови ловни местообитания на белошипата ветрушка в България.
 • Да се пренесе опита, да се доразвият и да се подобрят най-добрите практики за подсилване на белошипата ветрушка в България и Гърция и да се предаде опитът от други европейски държави и проекти LIFE.
 • Да се сравнят ефикасността, разхода и резултатите от два метода на освобождаване (освобождаване на млади спрямо  забавено освобождаване на птици на една година) на пробна територия в България;

Главната цел е да се разшири територията на гнезденето на белошипата ветрушка,  като се осигури наличие на независими колонии. Съществуването на най-малко две свързани ядра на популация в страните по проекта е предпоставка за оцеляване, ако в една от субпопулациите възникне инцидент, болест, нападение на хищници, природно бедствие и др. Това ще подпомогне размножаването на птиците в по-широк район и ще подобри условията за бъдещо естествено повторно заселване на вида от възстановени / създадени колонии.

Заздравяването на колониите в Гърция подсигурява връзката между популациите в Средиземноморието и  Близкия Изток.

Изграждане на капацитет, комуникация и пренасяне на опита:
 • Да се изпълни програмата по изграждане на капацитета  за млади експерти на терен;
 • Да се популяризират дейностите по проекта и опазването на видовете чрез информационни и демонстрационни дейности и образователни материали;
 • Да се подобри капацитетът и знанието на държавните институции и доброволци при мониторинг на белошипа ветрушка, защита и спасяване;
 • Да се привлекат фермери и други обществено значими лица в практическото опазване на белошипата ветрушка ;
 • Да се установи широко международно сътрудничество и мрежа чрез изграждане на Експертна група на Балканите за белошипата ветрушка.
 • Да се предадат знания и опит (репликация) за подсилването на белошипата ветрушка в други европейски държави и извън ЕС:  Румъния, Унгария, Сърбия, Украйна и т.н .

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

А дейности  - Подготвителни дейности
Подготвителните дейности са първия и най – важен етап от проекта, който поставя основите за неговото успешно изпълнение. Те предхождат специфичните природозащитни дейности и предначертават посоката за изпълнението на отделните компоненти за опазването и подсилването на популацията на белошипите ветуршки в Югоизточните Балкани, и по конкретно в България и Гърция. Този тип дейности са насочени към поставяне на официално начало на проекта, неговото успешно планиране и комуникация, както между партньорите така, и с целевите групи от местните организации, и институции. Те включват експертна оценка на целевите НАТУРА 2000 места, полеви протоколи, както и избор на територии, и методи за освобождаване в природата на белошипи ветрушки с цел създаване на нови или подсилване на съществуващи колонии на вида.
А1. –  Встъпителни срещи по проекта
А2 – Комуникационна стратегия и годишни планове за действия  
А3 – Набелязване на територии за хакове за освобождаване в България
А4 – Избор на методология  и подходяща Натура 2000 зона за освобождаване на спасени млади белошипи ветрушки в Гърция
А5 - Оценяване на колониите на белошипата ветрушка, избор на подходящи места за монтиране на гнездиови платформи и проучване места на струпване на конкурентни видове или хищници в северна Гърция
А6 – Изработване на ръководство за добри практики на фермерите
 
В. Дейности по закупуване или наемане на земя
В тази група дейности е планирано закупуване на земеделски земи в България, които представляват важни ловни територии за белошипите ветуршки и други целеви видове от НАТУРА 2000. Последващото стопанисване и управление на тези територии е обект на природозащитните дейности в Проекта.
В1. - Закупване на земя  с цел територии за хранене на белошипи ветрушки в защитена зона Натура 2000 Сакар, България 
С. Природозащитни дейности
Тази група от дейности е насочена пряко към опазването на целевия вид и неговите местообитания. Тук са планирани дейности като работа на терен, проучвания и анализи, изграждане на структури за освобождаване на белошипи ветрушки в природата и отглеждането им в изкуствени условия, подобряване на условията за гнездене, устойчиво управление на ловни територии, и др. Избора на места и подходи за освобождаване се основава както на извършените Подготвителни дейности, така и на натрупания опит и капацитет от страна на проектните партньори. Ще се вземат предвид експертния потенциал на участниците в проекта и най – добри практики и демонстрирани резултати от изпълнението на други успешни проекти реализирани в рамките на Програма LIFE на Европейския Съюз.
 
Природозащитните дейности са стъпка в рамките на дългосрочна стратегия, в съответствие със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2020 и Целта за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г. – и след това. Също така е в съответствие с Програма „Хоризонт 2020“. Целевият вид може да се използва като индикатор относно политиката на ЕС за околната среда и климата.
С1. - Проучване на нови колонии в България и подпомагане оцеляването им
С2- Подпомагане популацията на вида в България посредством отложено освобождаване на възрастни птици  
С3 - Подпомагане на съществуващите и създаване на нови колонии в България
С4 – Осигуряване на млади птици за освобождаване от разножаващи се двойки в Спасителния център за диви животни
С5- Изработване на ръководство за управление на обработваеми земи в България, използвани като ловни територии на белошипите ветрушки
С6 – Подсигуряване на „генетично разнообразие“  за българските колонии  
С7- Демонстрация на добри земеделски практики в североизточна Гърция 
С8- Поставяне на гнездилки в целеви защитени  зони Натура 2000 всеверна Гърция
С9 – Проучвания за влиянието на препаратите, използвани в селското стопанство върху колониите на белошипата ветрушка в северна Гърция и България
С10 – Подпомагане популацията на белошипата ветрушка в защитени зони Натура 2000, в северна Гърция
D. Мониторинг на влиянието на дейностите на проекта
Тези дейности са насочени към оценка и наблюдение на резултатите от проекта, тяхната ефективност, потенциалните екосистемни услуги и положително социално-икономическо въздействие за местните общности и власти на няколко нива. В тази връзка ще се извършват теренни изследвания, проследяване на птиците посредством съвременни сателитни предаватели, картиране и описание на колониите и други дейности за наблюдение и мониторинг. В допълнение се планира и проучване на общественото мнение и нагласи чрез целеви анкетирания на целеви местни структури.
D1- Проверка на индикаторите за изпълнение на LIFE
D2           Проучване на социо-икономическо влияние на проекта
D3           Проучване  влиянето на проекта върху састоянието на екосистемите


Е. Обществена информираност и разпространение на резултатите
В проекта е планирано широко публично отразяване и изпълнение на серия информационни, образователни и обучителни дейности. Те са насочени към ключови групи от местни партньори, организации и институции, ученици, студенти и други заинтересовани страни. В тази връзка се разчита на провеждането на множество срещи лице в лице, мащабно медийно отразяване включително и специализиран уеб сайт за целите на проекта, информационни пакети и два информационни центрове в районите на изпълнение на Проекта. Осъществяването на международни експертни срещи и иницииране на балканска експертна група за опазването на белошипата ветрушка също са във фокуса на тези дейности.
 
Е1 –“Академия Природа“ – презентации, работа с доброволци, студенти, дипломанти в България
E2           Разработване на модели за обучение и демонстрационни практики
E3           Обучение и повишаване капацитета на екипа  на проекта, доброволци, служители на институции и представители на местната общност
E4           Изработване на информационни материали, България
E5           Взаимодействие с други  проекти (включително и такива, не финансирани от LIFE) и участия в семинари / конференции  
Е6 – Обучение по околна среда в училищата в северна Гърция
E7           Популяризиране на  резултатите от проекта

F. Управление на проекта
Тази група от дейности е от най – висока важност за работата на проектния екип, комуникацията между партньорите, взаимодействието с компетентните институции и други заинтересовани страни. Цялостното изпълнение на проекта ще се проследява от Комитет за наблюдение на проекта, както и от регулярни срещи между партньорите по проекта, и не на последно място вътрешни срещи на отделните екипи.
F1           Сформиране и функциониране на групата по управление на проекта
F2 -Управление и сформиране на екип по проекта
F3 -Подготовка и подписване на партньорски споразумения
F4 -Подготовка на финансови и технически  отчети ,и одит  по проекта
F5           Индикатори за изпълнение на проекта LIFE – таблица с напредъка
F6 – Разработване на план за действие след приключване на проекта

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Природозащитни дейности:
 • Колонията на белошипата ветрушка в ЗЗ Сакар в България да се увеличи от 20 до 30 гнездящи двойки.
 • Колонията на белошипа ветрушка близо до ЗЗ Бургаско езеро в България да се увеличи от 4 до 10 двойки.
 • Нова колония (над 5 гнездящи двойки) да се създаде в трета защитена зона в България.
 • Да се открие поне една нова колония (различна от трите по-горе).
 • Да се увеличи популацията на вида в югоизточните Балкани. Да се изяснят връзките между субпопулациите на вида в югоизточните Балкани чрез сателитно проследяване за птици.
 • Да се осигурят за размножаване над 20 двойки белошипи ветрушки от Спасителния и размножителния център на Зелени Балкани в България.
 • Да се излюпят и отгледат над 320 млади птици в  Спасителния и размножителния център за диви животни за да бъдат  освободени в България.
 • Да се доставят 80 екзогенни птици, за да се осигури генетично разнообразие на българските колонии;
 • Да се освободят 400 птици в България;
 • Да се предаде опит от подсилването на популациите на  белошпите ветрушкишки в България, като се пренесе и приложи  на Гърция
 • Да се изгради структура за освобождаване на белошипа ветрушка в северна Гърция, и да се освободят 200 птици
 • Да се подсили популацията на белошипата ветрушка в северна Гърция чрез монтиране на гнездилки.
 • Да се докажат най-добри практики за култивиране без употреба на пестициди в северноизточна Гърция.
 • Да се съберат и анализират поне 200  хранителни остатъци (погадки) от белошипа ветрушка.
 • Да се съберат поне 50 остатъци от плячки от гнездата, които ще бъдат предмет на токсикологичен анализ.

Дейности за Комуникация и пренасяне на опит и знания:
 • Да се закупи общо 15 хектара земя в ЗЗ Сакар в България и да се представи селскостопанско управление благоприятно за белошипата ветрушка;
 • Да започнат четири дипломни работи свързани с проекта; Да се организира 5 дневно обучение за популяризирането на екстензивно управление на паша и пасища представено пред 4 студенти в България;
 • 5 дневни обучения в България  за възстановяване на застрашени видове птици представени пред 8 студента;
 • Да се представят дейностите за освобождаване на белошипи ветрушки в рамките на проекта пред 10 000 посетителя чрез демонстрационния модул в Спасителния и размножителния център за диви животни в България;
 • 500 посетителя на Модула за Освобождаване и адаптиране на белошипата ветрушка в България да се запознаят с  модела на управление на земята в ЗЗ Сакар и дейностите по проекта;
 • Да се организират 5 тематични дни на отворените врати  в Демонстрационния модул  в с. Левка в България;
 • Да се организират 5 нцеремонии за Награда “Зелен фермер” в България; 75 доброволци да се обучат да оказват първа помощ на белошипи ветрушки в беда;
 • 100 представители от институции в България  ще са обучени да оказват първа помощ на белошипа ветрушка в беда;
 • 300 статии  свързани с проекта публикувани в местни и национални медии;
 • 20 зелени  дейности и посещаване на 1 международен панаир свързан със земеделието и околната среда  и представяне на проекта
 • Съставяне на експертна група за белошипата ветрушка на Балканите