Спасителен център за диви животни

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на Зелени Балкани, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. Вече повече от 25 години Центърът се утвърди, като водещо звено в дейностите по спасяване на диви животни у нас. Съществена е и ролята му в различни програми за връщане на изчезнали видове от българската природа. В този смисъл Центърът намира мястото си в дейностите на проект „Живот за белошипата ветрушка“, като място за размножаване на двойки от този вид, чиито малки ще бъдат освобождавани в природата по време на дейностите по проекта.

Контакти:
гр. Стара Загора, 6006
П.К. 27 (ул. Българско Възраждане 19)
тел. (042) 60 77 41

e-mail: wrbc@greenbalkans.org
GPS - N42 24 18.51 E25 38 9.88 - /Visitors site/
GPS - N42 24 24.28 E25 38 12.75 - /Acceptance of patients and treatment facilities/