Новини

Академия природа – отново в действие

Март 18, 2022
1
Преди броени дни, студенти от два университета посетиха домът на дивите белошипи ветрушки – сакарското село Левка, в рамките на инициативата „Академия природа“, част от дейностите на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.


Студентите, обучаващи се в специалностите зооинжинерство на Аграрния университет и ветеринарна медицина на Тракийския университет първо разгледаха Центъра за природозащитни дейности към проекта. Там те се запознаха с работата на Зелени Балкани за завръщане на белошипата ветрушка и възможността да станат стипендианти по проекта. Презентацията на екипа ни бе с акцент върху "Използване на каракачански коне за управление на тревни местообитания, като ловни територии на белошипа ветрушки и царски орел (Aquila heliaca) в Защитена Зона Сакар, част от НАТУРА 2000" и "Център за природозащитни дейности село Левка, Защитена Зона ,,Сакар“ - роля, съоръжения, туризъм", като потенциални теми за дипломни работи, в обхвата на финансирането по проекта.

Втората част от посещението на младите хора бе на терен. Там екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани демонстрира пред тях практически дейности по работа със селскостопански животни – коне, кози, овце.

Пред участниците в теренните обучения, бяха представени и методите, и подходите, които се използват при изследванията от екипа на проект ,,Възможности за проучване поведението на коне при свободно нерегулирано отглеждане посредством съвременни технологии за мониторинг“ финансирани от фонд „Научни изследвания” на Аграрен университет – гр. Пловдив.

А, част от студентите от Аграрния университет, участници в събитието са стажанти в Зелени Балкани по инициативата "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, по която нашата организация успешно си партнира с катедрите  Агроекология и опазване на околната среда и  Животновъдни науки.