Deliverables

default
  ДЕЛИВЪРАБЪЛС НА ПРОЕКТА / DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT
             
  Deliverables in Bulgarian  Деливърабълс на български език /Deliverables in English  Number of the associated action Deadline / Краен срок  Result / Резултат Responsible Beneficiary / Отговорен бенефициент 
1 Партньорски споразумения с всички партньори  Partnership Agreements with all partners F 3 31.12.2020 Completed  Green Balkans
2 Трудови договори за персонала, които описват ролите и отговорностите в рамките на проекта ToRs for the staff describing roles and responsibilities within the project. F 2 31.12.2020 Completed  Green Balkans
3 Годишен план за всяка година - общо са пет 5 Annual plans A 2 31.03.2021 Completed  Green Balkans
4 Комуникационна стратегия  Communication strategy A 2 31.03.2021 Completed  Green Balkans
5 Напредък по показателите за изпълнение на LIFE (таблица) до Доклада за напредъка LIFE performance indicators progress (table) until Progress Report F 5 31.03.2021 Completed  Green Balkans
6 Дипляни за презентации  Leaflets for the presentations E 1 31.03.2021 Completed  Green Balkans
7 Въпростник за интервюиране на фермерите  Questionnaire for interviewing the farmers A 6 31.03.2021 Completed  UTH 
8 Доклад за състоянието на зоните от НАТУРА 2000, в които белошипата ветрушка е целеви вид Report for the state of NATURA 2000 sites where the Lesser Kestrel is target species A 4 31.03.2021 Completed  UTH 
9 Правила за избор на доставчик на стоки и услуги, както и на строителни работи по проекта Rules for choosing goods and services supplier, and construction works for the project F 4 31.03.2021 Completed  Green Balkans
10 Полеви протокол и формуляр за оценяване на терена  Site evaluation field protocol and form A 4 31.03.2021 Completed  UTH 
11 Специализирани презентации за студенти и млади учени в областта на биологията Specialized presentation for students and young experts in the field of Biology E 1 31.03.2021 Completed  Green Balkans
12 Доклад за състоянието на зоните от НАТУРА 2000, в които белошипата ветрушка е целеви вид Report for the state of NATURA 2000 sites where the Lesser Kestrel is target species A 3 30.06.2021 On-going  Green Balkans
13 Полеви протокол и формуляр за оценяване на терена  Site evaluation field protocol and form A 3 30.06.2021 On-going  Green Balkans
14 Наръчник за оказване на първа помощ на диви животни Wildlife first aid guide E 3 31.07.2021 On-going  Green Balkans
15 Създаден комплект от информационни материали: дипляни, календари, плакати, магнити, бъфчета, тениски, потници, текстилни торби, детски книжка (комикс) за живота на белошипата ветрушка, рисунки за комикса, картонени папки  Set of information materials issued: leaflets, calendars, posters, magnets, scarves, t-shirts, tank tops, eco bags, comic book with the life of the Lesser Kestrel, pictures of comic book, folders in B E 4 31.08.2021 On-going  Green Balkans
16 Таблици с индикатори и карти за напредъка в подсилването на популацията на белошипата ветрушка, устойчивото ползване на земята и комуникационните дейности Indicators tables and maps of Lesser Kestrel population reinforcement, sustainable land use and communication activities progress D 1 31.12.2021 On-going  Green Balkans
17 Публикуване на материали от срещите с експертите на Балканите за белошипата ветрушка  Publication of the proceedings from Lesser Kestrel Balkan expert group meetings E 7 31.12.2021 On-going  Green Balkans
18 Доклад с оценка на методите за освобождаване и местата за изграждане на съоръжение за освобождаване в Гърция  Report on evaluation of release methods and places to build Release Facility in Greece A 4 31.12.2021   UTH 
19 Три презентации целящи различни възрастови групи Three presentations targeting different age groups E 1 31.12.2021   Green Balkans
20 Доклад с оценка на района за създаване на съоръжение за освобождаване Еvaluation report of area for creating a release facility A 3 31.12.2021   Green Balkans
21 Напредък по показателите за изпълнение на LIFE (таблица) до Междинния отчет LIFE performance indicators progress (table) until Mid-term Report F 5 30.09.2022   Green Balkans
22 Технически доклад от изследвания  Technical report from surveys A 5 30.09.2022   HSPN 
23 Договори и/или сделки за закупуване на 15 хектара земеделска земя  Contracts and/or deeds for the purchase of 15 ha of agriculture land B 1 31.12.2022   Green Balkans
24 Първа чернова на доклад за консервацианните последици от агрохимикалите върху колониите на белошипата ветрушка в Северна Гърция и България First draft of report on the conservation implications of agrochemicals on the Lesser Kestrel colonies in North Greece and Bulgaria C 9 31.12.2022   UTH 
25 Ръководство за добри практики за фермерите на български, английски и гръцки език (в тираж 400 + 300 + 300) Good Practice Guide for farmers in Bulgarian, English and Greek (400 + 300 + 300 copies) A 6 31.12.2022   UTH 
26 Насоки за 5-дневни занятия  Guidelines of the 5-day classes E 1 31.12.2022   Green Balkans
27 Карта на закупената земеделска земя - 15 хектара  Map of 15ha of agricultural land purchased B 1 31.12.2022   Green Balkans
28 Доклад за състава на плячката на белошипата ветрушка и нейното разнообразие, определени в контролирания обект и на две бъдещи  съоръжения за освобождаване  Report on Lesser Kestrel’s prey composition and abundance identified in control site and two prospect release sites A 3 31.12.2022   Green Balkans
29 Изграждане на ново съоръжение за освобождаване на птици в Гърция Construction of a new Release Facility in Greece C 10 31.03.2023   UTH 
30 Таблици с индикатори и карти за напредъка в подсилването на популацията на белошипата ветрушка, устойчивото използване на земя и комуникационните дейности Indicators tables and maps of Lesser Kestrel population reinforcement, sustainable land use and communication activities progress D 1 31.03.2023   Green Balkans
31 Техническо задание за изготвяне на доклади Terms of reference for report development D 3 31.03.2024   Green Balkans
32 Отпечатани дипляни и банер  Printed leaflets and banner C 7 31.10.2024   HSPN 
33 Годишни агроекологични планове за обработваемата земя Annual agro-ecological plans for arable land C 5 31.12.2024   Green Balkans
34 Доклад за консервационните последици от агрохимикалите върху колониите на белошипата ветрушка в Северна Гърция и България  Report on the conservation implications of agrochemicals on the Lesser Kestrel colonies in North Greece and Bulgaria C 9 31.05.2025   UTH 
35 Напредък в изпълнението на дейностите, представен в отчетите по проекта  Action implementation progress presented within project Reports C 2 31.07.2025   Green Balkans
36 Напредък в изпълнението на действията, представен в отчетите по проекта Action implementation progress presented within project Reports C 3 31.07.2025   Green Balkans
37 Експертен доклад за генетичното разнообразие на птиците  Expert report on genetic diversity of birds C 6 31.07.2025   Green Balkans
38 Карта с местоположението на новооткрита(и) колония (колонии)  Map of location of newly discovered colony(ies) C 1 31.07.2025   Green Balkans
39 Отчет на дейността  Report of the Action E 6 31.07.2025   UTH 
40 Доклад с най-добрите практики, придобити от участниците по време на посещението  Study visit report with best practices learned by the participants during the visit E 3 31.07.2025   Green Balkans
41 Обобщен отчет в тираж от 500 бр.  500 copies of a Layman report E 4 31.08.2025   Green Balkans
42 Напредък в изпълнението на дейностите, представен в Отчетите на проекта Action implementation progress presented within project Reports C 4 31.08.2025   Green Balkans
43 Напредък в изпълнението на дейности, представен в докладите по проекта Action implementation progress presented within project Reports C 8 31.08.2025   HSPN 
44 Планиране след ЛАЙФ After LIFE Plan F 6 31.08.2025   Green Balkans
45 Доклад за Оценка на възстановителните функции на екосистемите  Assessement of ecosystems functions restoration report D 3 31.08.2025   Green Balkans
46 Доклад за оценка на социално-икономическото въздействие. Assessment of socio-economic impact report D 2 31.08.2025   Green Balkans
47 Поне 300 статии свързани с проекта в местни и национални медии At least 300 articles concerning the project in local and national media E 4 31.08.2025   Green Balkans
48 Четири дипломни работи, започнати по време на проекта и са свързани със сферата на проекта Four thesis, started in the project period, related to the project’s scope E 1 31.08.2025   Green Balkans
49 Таблици с индикатори и карти за напредъка в подсилването на популацията на белошипата ветрушка, устойчивото използване на земя и комуникационните дейности Indicators tables and maps of Lesser Kestrel population reinforcement, sustainable land use and communication activities progress D 1 31.08.2025   Green Balkans
50 Напредък по показателите за изпълнение на LIFE (таблица) до Окончателния отчет LIFE performance indicators progress (table) until Final Report F 5 31.08.2025   Green Balkans
51 Протоколи от срещите на Групата за управление -общо пет, по един за всяка година от проекта  Minutes of 5 Project Steering Group meetings F 1 31.08.2025   Green Balkans
52 Протоколи от срещите на координационния екип  Minutes of coordination team meetings F 2 31.08.2025   Green Balkans
53 Отчети и снимки от срещите  Reports and pictures from meetings E 5 31.08.2025   Green Balkans