Новини

Екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 проведе две срещи за обмяна на опит – в Гърция и Унгария

Фев. 14, 2023
...
В края на януари екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 бе на посещение в Гърция. То бе в рамките на работна среща, включваща представители на различни спасителни центрове за диви животни.

По време на разговорите с колетите, наред с темите, касаещи пряко работната среща, обсъдихме и възможностите за прием в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани на белошипи ветрушки, преминали курс на лечение в спасителни центрове в Гърция, но останали с трайни увреждания.

Припомняме, че в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС, в Центъра на организацията се отглеждат и размножават двойки белошипи ветрушки. Целта е техните поколения да бъдат освободени в природата. Тези групи птици трябва постоянно да се попълват с нови индивиди, които да осигуряват бъдещи размножителни семейства, но и „нова“ кръв в ятото.

Втората работна среща бе в рамките на заключителната конференция на LIFE проект „PannonEagle”. Тя се състоя в Унгария. Целта на посещението ни там бе обмяна на опит с нашите колеги. Дискутирани бяха различни теми, касаещи работата по двата LIFE проекта, както на терен, така и в чисто административен план.