Новини

Екипи на Зелени Балкани взеха участие в Уъркшоп за екоорганизации и артисти по покана на Дом на хумора и сатирата, град Габрово

Юни 28, 2021
*
Присъстваха над 30 представители от НП „Централен Балкан“, ПП „Българка“, Национален Природонаучен Музей, Българска Академия на Науките в лицето на доц. Стоян Лазаров, Българска Фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, За Земята, Грийнпийс – България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Община Габрово, както и артисти от цялата страна, занимаващи се с лендарт изкуство.

*Лендарт изкуство е форма на съвременно изкуство, което демонстрира възможността на творците да работят в хармония с природата и да създават скулптури, които провокират важни въпроси относно взаимоотношението между човека и околната среда.

Целта на уъркшопа бе да създаде симбиоза между науката и изкуството – артистите да намерят отговори за природата, необходими за създаване на послания за общата ни кауза – опазване на природното богатство.

Екипите ни имаха възможността да запознаят всички присъстващи с работата на Зелени Балкани за опазване на редки видове и значими местообитания. Представени бяха различните ни направления на работа, консервационните ни програми за опазване на лешоядите, белошипата ветрушка, китоподобните бозайници, прилепи и други.

Екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани запозна участниците с работата ни за лечение на защитени видове, както и за възстановяване на египетския лешояд, белошипата ветрушка, черния лешояд и другите редки видове, част от размножителната програма в Центъра. Запознахме присъстващите и със своите образователни и информационни дейности, насочени към широката общественост.

Представените работи на всички артисти отвориха нови възможности за природозащитното образование и информираността на обществото. Послания за намаляване на отпадъка, как нещо старо може да се превърне в чудесна текстилна играчка или да представим екологичен проблем чрез съвременен танц, и много други.

През втория ден от събитието се заформиха работни групи между артистите и екоорганизациите, които имаха задача да намерят начин заедно да достигнат до повече хора, представяйки проблем или просто неговото решение.

Останахме впечатлени и от направеното представяне на домакините от Община Габрово и Дома на хумора и сатирата за усилията, полагани от Общината по сметосъбирането.

Заедно с всички участници посетихме Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово. Видяхме нагледно как общината се справя с отпадъците на града – вместо големи купища с тонове отпадъци видяхме сепарирани разделно, готови за рециклиране отпадъци: ПВЦ, хартиени, метални, стъклени, дрехи, строителни, мебелни. Всички тези се пренасочват към форми, които отново ще бъдат вложени в производството. От събраните биоотпадъци, Регионалното депо произвежда компост, готов за използване.

В срещата участваха представители на различните ни проекти:
Проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017
Проект „Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
Проект „Нова надежда за египетския лешояд" LIFE16 NAT/BG/000874
Проект "Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ" LIFE17 GIE/BG/000371