Новини

И в трите известни колонии на белошипи ветрушки в България, птиците се размножават успешно през 2023 година!

Авг. 03, 2023
***
 И в трите известни колонии на белошипи ветрушки в България птиците се размножават успешно през 2023 година!

Това потвърди мониторинга и на третата известна колония на вида, разположена на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. В началото на седмицата съвместен екип на Зелени Балкани и представители на компанията посетиха гнездовите местообитания на белошипите ветрушки, които гнездят върху различни съоръжения на територията на нефтената компания. Редките соколчета гнездят в смесена колония със своите братовчеди обикновени керкенези, както и други видове птици, като чавки, скорци, кукумявки. Подобни смесени колонии могат да бъдат наблюдавани много често в природата, но освен сигурността, която предоставя колонията за птиците, в тях често се наблюдават конкуренция и съперничество в избора на подходящи места за гнездене. В тази връзка природозащитниците в партньорство с домакините са предприели различни мерки за опазване и проучване на едни от най-редките соколчета гнездящи у нас. Числеността на гнездящите птици през годините е динамична, но в района не са регистрирани повече от 8 до 10 двойки, като по настоящем това е най-малката известна колония на този вид у нас. Националната численост на вида е около 40 гнездящи двойки, разположени основно в югоизточната част на страната.

Екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с финансовото съдействие на програма LIFE на ЕС, провежда наблюдения и на трите известни гнездови местообитания на вида в страната. Другите две са разположени в с. Левка, на територията на Защитена зона „Сакар“, част от НАТУРА 2000 и двора на Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, като и двете колонии са създадени от Зелени Балкани, в рамките на програмата за възстановяване и опазване на редките птици, изпълнявана от природозащитната организация в България.
 
снимки: архив Зелени Балкани