Новини

Изкуствените гнездилки за белошипите ветрушки – моят дом е моята крепост!

Яну. 25, 2023
1
Изкуствените гнездилки (къщички, гнездови платформи) са от ключово значение в процеса на възстановяване на белошипите ветрушки и укрепването на техните колонии.

Всеки един детайл по тяхната конструкция, местата на поставяне и изложението, материала от който са изработени, размери и др., оказват влияние за успешното заемане на гнездилките от страна на ветрушките, безопасното отглеждане на малките, и тяхното оцеляване. Понякога, женските птици, са толкова привързани към гнездилките си, че буквално ги защитават като своя крепост и воюват с други женски почти до смърт. Това определя и необходимостта не само от качествени гнездилки, но и от достатъчно на брой и разнообразни модели в района на колониите.

Имайки предвид всичко това, експертите на Зелени Балкани работят целенасочено и последователно за усъвършенстването на гнездовите платформи и адаптирането им към специфичните условия  още от възстановяването на вида в България. Това направление се доразвива и от екипа  на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, осъществяван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския Съюз.

Целта е да се осигурят гнездилки които да предоставящи максимална защита от хищници и конкуретни видове, оптимална температура и вентилация в гнездовите камери, изолация от влага, и други неблагоприятни условия. Предвид важността на всичко това, нашия колега Стиляна Янева е в процес на разработване на дисертация насочена към изкуствените гнездилки използвани от белошипите ветрушки в страната.

Научният труд се разработва в Катедра ,,Агроекология и опазване на околната среда“ към Факултетът по растителна защита и агроекология на Аграрният университет – Пловдив. В резултат от проучванията и резултатите от тествания на различни видове гнездилки, е разработен изцяло нов модел, изработен от съвременни материали с изключително добри термо изолационни и влаго изолиращи свойства.

Гнездовата платформа е изработена от Хилтоп ЕООД – Ямбол, и през предстоящия сезон фирмата ще дари на Зелени Балкани няколко нови гнездилки които да бъдат монтирани в колонията на белошипите ветрушки в с. Левка, Защитена Зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Тук е мястото да благодарим и на всички други компании, които през годините са подпомагали нашата работа по възстановяването на вида в България проявявали са търпение, творчество и новаторски подход, и са понасяли нашите ,,странни“ изисквания произхождащи от естеството на работа с диви животни.