Новини

Координационна среща на Зелени Балкани и Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура LifeWatch ERIC

Апр. 18, 2022
1
През изминалата седмица екип на Зелени Балкани проведе съвместна координационна среща с представители на ръководството на Аграрния университет - Пловдив, който е координатор и национален представител за България в Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура LifeWatch ERIC (LWE).
LifeWatch ERIC е европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура, предоставящ съоръжения за електронни научни изследвания на учени, които изследват биоразнообразието и екосистемните функции и услуги, за да подкрепи обществото при справянето с ключови планетарни предизвикателства.

От българска страна е създаден Консорциум за научноизследователска инфраструктура LifeWatch-България, който ще позволи на всички заинтересовани страни чиято дейност е в областта на опазването на биоразообразието , екосистемните услуги и агроекологията да  споделят, обменят информация и /или екологична инфраструктура, да се справят със социалните предизвикателства, участват в съвместни проекти, както и да решават важни фундаментални въпроси, в тези области.

В тази връзка Зелени Балкани представи възможностите за сътрудничество и изследователските подходи които се използват от неправителствената организация в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Сред потенциалните теми за сътрудничеството е споделяне на видеонаблюдението на колонията на белошипи ветрушки, създадена от Зелени Балкани в Защитена Зона ,,Сакар“ в НАТУРА 2000, както и маркирането и проследяването на редките птици посредством сателитни предаватели. Обсъдени бяха и възможностите за допълнително обучение на студенти, които проекта на неправителствената организация предоставя в рамките на инициативата Академия „Природа“.