Новини

Натура 2000 през погледа на доброволците

Май 29, 2023
1

Какво е Натура 2000 за доброволците на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 и част от преподавателите на студентите от Аграрния университет, въвлечени в работата на проекта - доцент д-р Екатерина Вълчева, професор д-р Владислав Попов  и доцент д-р Татяна Билеваот от Факултет по растителна защита и агроекология, Катедра Агроекология и опазване на околната среда, както и главен асистент д-р Мая Попова от Факултет по агрономство, Катедра Животновъдни науки  - вижте във видеото по-долу!