Новини

Подготвихме изкуствените гнездилки в Сакар, бъдещ дoм на белошипите ветрушки!

Март 24, 2021
1
В края на отминалата седмица, студентите от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд помогнаха на екипа на проект
Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 в дейностите на терен!

Но този път те не бяха сами! В групата участваха и студенти по ветеринарна медицина от Португалия и Италия също на стаж в Спасителния център!
Младите хора, бъдещи ветеринарни специалисти, взеха участие в акцията по почистване, дезинфекция и общ преглед на около 100 гнездилки за белошипи ветрушки, разположени от екипа на проекта в района на сакарското село Левка.

Задачата бе нелека, тъй като гнездилките са поставени на няколко места из селото и покрайнините му, и то на високо. А освен че бяха проверявани и почиствани, на някои от бъдещите домове на белошипите ветрушки бе сменян чакъла, покриващ дъното им.

Да, работата беше тежка, но тя не уплаши младите ни помощници! Напротив, в края на деня, след като цялата работа бе приключила, те имаха сили да посетят една от местните ферми, където ветеринарните лекари на Спасителния център и техни ментори им показаха методите на фиксация, снемане на анамнеза и първичен преглед на пациент.