Новини

Подпомагане на съществуващите колонии на белошипа ветрушка в Североизточна Гърция

Март 30, 2022
1
Белошипата ветрушка, мигриращ вид, е едно от малкото диви животни, които не се обезпокояват от присъствието на хора, дори близо до гнездото им. От векове гнезди в селища по покривите или вдлъбнатините на сградите.

Белошипата ветрушка се нуждае от големи количества насекоми, с които да се храни, особено през периода, когато трябва да храни малките си. Така за ловни полета избира насаждения с ниско и слабо засадени или наскоро прибрани растения, а за гнезда места близко до тях.

От своя страна фермерите знаят, че присъствието на белошипи ветрушки е от полза за реколтата му, тъй като го освобождава от вредни насекоми, като скакалците например. Поради тази причина те с удоволствие приветстват гнездата в къщите си. Въпреки това, през последните години общата популация на белошипи ветрушки в Гърция е намаляла значително, поради интензифицирането на селското стопанство (включително използването на пестициди както в Гърция, така и в Африка, където зимува), но и поради липсата на места за създаване на гнезда, в резултат на промяната в начина на изграждане на сградите, които не осигуряват необходимите местообитания за птиците.

В Гърция и в международен план, белошипите ветрушки вече са класифицирани като уязвими и е вид орнитофауна, изброена в приложение I към Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици. С други думи, това е един от видовете, за които държавите-членки на Европейския съюз са длъжни да приемат специфични мерки за опазване по отношение на местообитанията им, за да осигурят оцеляването и възпроизводството на тези видове в техния район на разпространение.

В този контекст, тъй като е необходимо да се осигурят допълнителни места за гнездене, за да се подобри природозащитният статус на вида, Зелени Балкани и Гръцкото дружество за защита на природата поставиха 10 изкуствени гнезда в Орестиада, в префектура Еврос, която е една от районите, където с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз се реализира проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 и където гнездят тези птички. По-конкретно, след проучване, проведено от научния екип на проекта през юни 2021 г., беше установено, че единственото място, където видът гнезди, в цялата префектура Еврос, е Орестиада.

Тъй като следващата колония на вида е чак в Комотини, счетохме за особено важно, съществуващата колония в Орестиада да бъде подпомогната с монтирането на 10 гнезда, тъй като изкуствените гнезда осигуряват репродуктивен успех, подобен на тези на естествените гнезда и следователно допринасят към усилията за опазване. В следващите дни, екип от експерти ще наблюдава поставените от нас изкуствени гнезда за нови обитатели. А, съвсем скоро, проектът ще проведе образователни работилници за местната общност, за да повиши осведомеността по въпроса и значението на вида.

Очакваме с нетърпение да посрещнем белошипите ветрушки обратно в Орестиада след дългото им пътуване!