Новини

Проучване нагласите на фермерите по отношение на опазването на белошипата ветрушка

Дек. 06, 2021
1
В контекста на подготвителните дейности на проект  "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017  и работата по  „Разработване на ръководство за добри практики за фермери“, членове на екипа на Университета в Тесалия проведоха проучване с въпросници в региона Еврос, за да проучат вижданията и нагласите на фермерите и местните общности относно защитата и опазването на белошипата ветрушка.

Интервютата се фокусираха върху жители на селища, разположени в или около следните обекти от Натура 2000: Parapotamio Dasos Voreiou Evrou kai Arda (GR1110008), Koilada Erythropotamou: Asvestades, Koufovouno, Vrysika (GR1110011), Dasosuf Evrou kai Arda (GR1110008) GR1110006).

В рамките на инициативата, бяха записани отговори на въпросника от повече от 50 фермери.