Новини

Проведен бе семинар на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

Март 13, 2021
1
В средата на изминалата седмица екипът на Зелени Балкани проведе еднодневна работна среща на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“. Срещата бе организирана в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur.

Фокусът на срещата бе насочен към природозащитни, неправителствени и други организации, развиващи земеделие и животновъдство с цел опазване на редки и защитени видове и техните местообитания.

Щастливи сме да отбележим, че въпреки отлагането му с една година и обстановката в която се намираме в момента, интерес към събитието не липсваше!

Направени бяха, общо, 15 презентации, като част от тях насочени към видове с висок природозащитен статус, като например белошипата ветрушка и червеногушата гъска, фокус на проектите на Зелени Балкани - Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 и „Дългосрочна програма за опазване на червеногушата гъска“, „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 .
Онлайн и присъствено, участие взеха представители на НПО сектора и четири университета – Аграрен университет, Пловдив, Тракийски университет, Стара Загора, УНСС и Университетът Ohio State Universityр САЩ!
 
Особено сме щастливи, че част от презентациите бяха подготвени и представени от студенти от Тракийския университет, не без помощта на екипа ни, разбира се!