Новини

Разрешаване на дейности, в защитени от Натура 2000 територии, които застрашават видове птици и противоречат на екологичното законодателство

Яну. 26, 2022
1
Регионалният съвет за лицензиране на околната среда на Централна Македония и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия одобриха в края на декември 2021 г. инсталирането и експлоатацията на две големи слънчеви фотоволтаични електроцентрали в защитените зони Elos Artzan и Anthophyto в префектура Kilkis: Първият, с обща мощност 248.963 MW, в Kotyli, Kilkis и по-конкретно в рамките на специална защитена зона (СЗЗ) "PERIOCHI ELOUS ARTZAN" (GR1230005).

Вторият, с общ капацитет от 460 239 MW, в Neo Sirako (Neo Syrako), Kilkis. Прави впечатление, че тази електроцентрала е одобрена без предварително проучване за Специална екологична оценка, както се изисква от закона, въпреки че мястото на монтаж е само на 9 м от СПА "PERIOCHI ANTHOFYTOU" (GR1230006).

И двете защитени територии, „PERIOCHI ELOUS ARTZAN” и „PERIOCHI ANTHOFYTOU” попадат под юрисдикцията на Органа за управление на защитените територии в залива Thermaikos, а от началото на януари 2022 г. под юрисдикцията на Агенцията за природна среда и изменение на климата ( NECCA). Органът за управление на защитените територии в заливa Thermaikos даде отрицателно информирано становище за проекта в Kotyli, тъй като представеното проучване за специфична екологична оценка беше счетено за непълно. Беше дадено и отрицателно информирано становище за проекта в Neo Syrako, с искане за изследване на специфична екологична оценка, което не беше включено в досието на проекта, въпреки че се изисква по закон. И все пак, пренебрегвайки становищата на съответните компетентни органи, които разполагат с необходимия научен персонал и са запознати с областите, посочените по-горе органи пристъпиха към издаване на разрешителните незабавно и в много кратки срокове.

Бързото лицензиране на проекти за вятърна и слънчева енергия често се извършва с непълни или дори съмнителни проучвания, особено по отношение на кумулативните въздействия върху природната среда и биоразнообразието. Според Управителния орган одобреният проект за обект „PERIOCHI ELOUS ARTZAN” обхваща много голяма част от защитена територия с високо биоразнообразие и изграждането му ще доведе до фрагментиране на местообитанията за няколко вида орнитофауна. По-конкретно, слънчевите панели ще покриват 146,7 хектара, което съответства на 8,54% от защитената зона по Натура 2000. В същото време, тъй като за обекта „PERIOCHI ANTHOFYTOU” не е извършено проучване за специфична екологична оценка, има значителни пропуски в знанията и липсва документация за предотвратяване на неблагоприятния натиск върху видовете птици, които обитават районът и върху техните местообитания. Несъмнено ключовата разпоредба на Европейската директива за местообитанията (92/43/EEC), която гласи, че всеки планиран проект в зона от НАТУРА 2000 може да бъде одобрен само ако има сигурност, че няма да компрометира целостта на защитената зона, не е спазена.

Гръцкото дружество за защита на природата и Лабораторията по управление на екосистемите и биоразнообразието на Университета в Тесалия, партньори в проекта LIFE «По-добър живот за белошипа ветрушка» (LIFE19 NAT/BG/001017), който се изпълнява, между другото, в „PERIOCHI ANTHOFYTOU“ бият тревога: тези зони, освен на други защитени видове орнитофауна, са дом и на важни гнездящи популации на белошипа ветрушка (Falco naumanni), която е защитена на европейско ниво, тъй като е включена в Приложение I на Директивата на птиците и в Червения списък на застрашените животни на Гърция. Бялата ветрушка е мигриращ сокол, който гнезди в колонии и предпочита да гнезди в дупки във високи сгради, складове или покриви в селските селища. Това е предимно насекомоядна птица и се храни в открити и сухи местообитания, естествени пасища или леко управлявани и обширни обработваеми земи.

По време на предварителното проучване, осъществено в рамките на проекта LIFE през 2021 г. в Kilkis, и по-конкретно в района на Anthophyto и околностите му, в 6 от 12-те наблюдавани селища са регистрирани колонии на белошипа ветрушка, но популациите са малки и стохастично нестабилни . В допълнение, значителен брой гнездящи двойки белошипа ветрушка също се намират в Neo Syrakio.

Загубата на места за хранене и намаленият успех на лова поради промени в използването на земята водят до нисък репродуктивен успех и са сред основните причини за упадъка на белошипа ветрушка. Селищата около периметъра на двете гореспоменати места от Натура 2000 предлагат достатъчно наличие на места за гнездене. Въпреки това се смята, че неконтролираното лицензиране на слънчеви електроцентрали ще доведе до заемане на големи площи от пасища в рамките на или близо до защитените зони, което значително ще повлияе на местообитанията на вида и ще изложи на риск местните популации.

Тази част от геоинформационната карта на Регулаторния орган на енергетиката показва, че населените места, които все още са домакини на значителни колонии на бялата ветрушка (посочени са Neo Syrakio и Anthophyto) са буквално заобиколени от слънчеви фотоволтаични станции в процес на лицензиране!
Липсата на специални екологични оценки и президентски укази, определящи цели и мерки за управление за опазване на важни територии, доведе до проблематично лицензиране на проекти като този и застрашава застрашени и защитени видове диви животни. Именно тази липса на цели и мерки за опазване на обектите от Натура 2000 доведе до неотдавнашното осъждане на Гърция от Съда на Европейските общности.

Гръцкото дружество за опазване на природата и Лабораторията по управление на екосистемите и биоразнообразието на Университета в Тесалия изискват:
- да се вземат предвид информираните становища на органите, отговорни за управлението на тези защитени територии,
- да се зачитат както буквата, така и духът на гръцкото и европейското законодателство в областта на околната среда,
- да се следват стабилни научни практики за надлежна документация в проучванията, одобрени с решения на администрацията,
- да бъде защитено чувствителното биоразнообразие на района.

Източник: Университет на Тесалия (Лаборатория за управление на екосистемите и биоразнообразието), Гръцко дружество за опазване на природата