Новини

Спасителният център на Зелени Балкани споделя опита и знанията си с колеги от Турция!

Апр. 04, 2022
1
През изминалата седмица на гост на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бе делегация от Регионалната дирекция на министерството на земеделието и горите, Истанбул.

Визитата бе част от идеята на нашите турски колеги за изграждане на Спасителен център за диви животни, към структурата на дирекцията.

Спасителният център на Зелени Балкани бе избран за място на визитата, като водещо звено в областта не само на рехабилитацията, но и на програмите за реинтродукция на балканския полуостров. В рамките на еднодневното им посещение при нас, гостите разгледаха различните звена на работа на Центъра – посетителска и размножителна част, амбулатория, реанимация, инкубаторно помещение, бебешки сектор. Срещнаха се и разговаряха с представители на екипа ни от всички направления на нашата работата.

Особено внимание бе обърнато на дейностите ни по проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, като пример за успешна практика за завръщане на изчезнал вид.

По време на посещението бяха обсъдени и възможности за бъдещо сътрудничество в името на опазването на общото ни природно наследство, акцент в които бяха и белошипите ветрушки, като вид, чиято популация е до голяма степен все още съхранена в нашата южна съседка.

Екипът на Спасителният център на Зелени Балкани винаги се радва да предаде наученото през годините, както и да бъде част от нови инициативи, целящи запазването на биологичното разнообразие на Балканския полуостров.