Новини

Започнаха теренните дейности на инициативата Академия „Природа“

Ноем. 02, 2021
...
Тези дни екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017  на Зелени Балкани стартира първите дейности на терен по инициативата Академия „Природа“.

Тя обхваща работа със студенти от ветеринарни, аграрни, биологични и екологични науки, включващо теория и практика, с фокус реинтродукцията на изчезнали видове в България и акцент върху дейностите по проект „Въстановяване на белошипата ветрушка“LIFE 11 NAT/BG/360, и „Завръщане на лешоядите в България“LIFE” LIF14 NAT/BG/649. Част от програмата е и посещение на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и Центъра за природозащитни дейности в село Левка край Свиленград, на национални и природни паркове, с цел запознаване с различни автохтонни породи, ендемични видове и други!

Фокусът на работата ни по време на тази практика бе „Използване на каракачански коне за управление на тревни местообитания, като ловни територии на белошипа ветрушка (Falco naumanni) и царски орел (Aquila heliaca) в Защитена Зона Сакар, част от НАТУРА 2000“. В рамките на дейността, студенти по ветеринарна медицина, от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд и студенти по зооинжинерство към Аграрния университет  - Пловдив се запознаха на теория и практика с отглеждането на коне. Сред темите, обсъждани на обучението, бяха НАТУРА 2000, като инструмент за опазване на видове и местообитания, породата каракачански коне и предимството й пред останалите породи,  при отглеждането за целите на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, методите на отглеждане и ролята на конете при реинтродукцията на белошипи ветрушки.  Използването на съвременни технологии за проследяване и изучаване поведението на конете  чрез GPS предаватели, бе представено от екипа на проект ,,Възможности за проучване поведението на коне при свободно нерегулирано отглеждане посредством съвременни технологии за мониторинг“ финансирани от фонд „Научни изследвания” на Аграрен университет – гр. Пловдив

В същото време, студентите по ветеринарна медицина, под контрола на своите ментори, имаха възможност да участват активно в преглед, планово обезпаразитяване на стадо каракачански коне и вземане на кръв за параклинични изследвания.