Новини

Зелени Балкани наблюдава пред-миграционни струпвания на белошипи ветрушки в Тракия

Септ. 07, 2022
...
Най -многочисленото пред-миграционно струпване на белошипи ветрушки в Тракия е установено от експерти на Зелени Балкани на територията на североизточна Гърция.

През месец август тази година, представители на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз, регистрира в района около 50 индивида.

Приз 2021 екипът наблюдава за първи път над 80 белошипи ветрушки, нощуващи заедно в същия район, като до този момент няма подобни наблюдения за тази територия.
В по-обширния регион на Тракия, в обхвата на България, Гърция и Турция са известни повече от 22 гнездови колонии на редките соколчета, но сформиране на общи места за нощувки по време на пред-миграционните струпвания, до момента са отчетени само в Гърция и България.

Благодарение на проследяването на белошипите ветрушки посредством сателитни предаватели и теренни проучвания от Зелени Балкани, са установени два района на пред-миграционни струпвания в Гърция, както и няколко такива в България на територията на Защитена Зона ,,Сакар“, Свети Илийски възвишения, района на Бургас и други места. Подобни съобщения има и от експерти и любители орнитолози, като Христо Пешев, Петър Станков, Йордан Василев и др.

Местата за пред-миграционни са от изключителна важност за този вид птици, като там те натрупват допълнителни енергийни запаси необходими за дългия прелет към местата за зимуване в Африка.