Новини

Зелени Балкани представя две изложби в Научен център ПланетУм Бургас

Окт. 01, 2021
1
По време на Зелен уикенд в Бургас 1-3 октомври и до края на месеца Зелени Балкани представят две изложби на територията на ПланетУм.

Модерен научен център за малки и големи откриватели, жадни за знание, в който чрез среща с науката, по забавен и увлекателен начин, деца и родители изграждат нови знания и умения.
Първата изложба включва два макета на обикновен делфин, показващи както красотата на тези грациозни бозайници, така и глобалния проблем със замърсяването и поглъщането на морски отпадъци.

Инсталацията за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци е част от проект BioLearn BSB142 „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ и изпълняван от СНЦ Зелени Балкани-Стара Загора.

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс, популяризираща усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици като царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и речна рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.

Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка, рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България. В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС – „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, СНЦ Зелени Балкани полага специални грижи за опазването на този рядък вид сокол, който успяхме да завърнем обратно в природата след десетилетия отсъствие.