Новини

Зелени Балкани стартира изпълнението на проект, финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма LIFE - специализиран инструмент за околна среда и климат!

Окт. 21, 2020
1
Международната инициативата e насочена към опазването и подобряване на природозащитното състояние на една от най – редките птици в България – белошипата ветрушка.
 
Проекта ,,По-добър живот за белошипата ветрушка на югоизточните балкани“ с кратко наименование - „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от Програма LIFE на Европейската Комисия се изпълнява съвместно с гръцките партньори от Университет на Тесалия (Лаборатория за управление на екосистемите и биоразнообразието) и неправителствената организация „Гръцко дружество за опазване на природата“ (Hellenic Society for the Protection of Nature).

Най - важната цел на проекта е да надгради и доразвие изключително успешните резултати,  постигнати от Зелени Балкани за завръщане на белошипата ветрушка, като гнездящ вид у нас, и да спомогне за увеличаване популацията на птиците в страната.

Дейностите, чрез които смятаме да успеем в това свое нелеко начинание включват сформиране на нови и укрепване на съществуващи колонии на редките соколчета чрез размножаване на птици в Спасителния център на Зелени Балкани, и освобождаването на техните малки на предварително избрани за това места. От не по - малка значимост са и дейностите насочени към подпомагане популацията на птиците в северна Гърция, сателитно проследяване на белошипи ветрушки с цел опознаване на техния начин на живот, път на миграция и предпочитани места за хранене, различни научни изследвания, на хранителните предпочитания, генетични изследвания, токсикологични анализи и др. Всички тези дейности ще  допринесат за по – задълбочени познания по отношение на белошипите ветрушки, по-доброто им разбиране и следователно – успехът на дейностите ни. Предвидени са също така, дейности по устойчиво управление на обработваеми земи, осигуряващи ловни територии за белошипите ветрушки и други редки, и защитени видове.
Всичко това ще бъде съпътствано с много доброволчески инициативи, дейности насочени към работа с местното население и фермери, обучения и повишаване на познанията на млади учени и изследователи, кампании за популяризиране и екологично образование, целящи повишаване информираността относно вида и ползите от него.

Дейностите ще бъдат фокусирани върху някой защитени зони, част от европейската екологично мрежа НАТУРА 2000, разположени основно в южна България ( например ,,Сакар“ BG0002021) , както и такива в северна Гърция.

За повече информация:
Градимир Градев, ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел.: 0885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org