Център за природозащитни дейности село Левка

default
В миналото – основното място по проекта за възстановяване на белошипата ветрушка в България и първото у нас в което успешно загнезди вида след десетилетия отсъствие от природата ни. Сега Центърът е по-скоро образователно средище и място за наблюдение на диви ветрушки.

Центърът се намира в бивша селскостопанска сграда в началото на село Левка , разположено в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

С годините Центърът се превърна в своеобразна емблематично място, свързано с усилията на природозащитниците за завръщане на изчезналите видове на България. Той е добре познат на любителите орнитолози и природозащитниците далеч извън пределите на България.

А, за учениците от местните учители и ученици е място за запознаване д сивата природа и учебен център по природозащита.

Дейности
В Центъра екип от експерти и доброволци на Зелени Балкани изпълнява разнообразни дейности, сред които:
• Популяризиране на дейностите, целите и резултатите от проект „Живот за белошипата ветрушка“ и програма LIFE на Европейския съюз;
• Организиране и провеждане на информационни и образователни дейности с природозащитна насоченост сред местни хора, посетители, ученици и младежи;
• Работа с местни структури, администрация и фермери и повишаване на екологичната им осведоменост;
• Поддържане и управление на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки;
• Мониторинг и проучване на биоразнообразието;
• Консервация на редки и защитени видове и природни местообитания;
и много други...

За гостите
На своите посетители Центърът предлага безплатно:
• Наблюдение на белошипи ветрушки и други редки птици от района;
• Представяне на различни модели изкуствени гнездилки, макети на белошипи ветрушки и техните яйца;
• Диорама с ловните и гнездовите местообитания на ветрушките, както и други характерни за района
видове царски орел, лалугер и др.;
• Тематични беседи за биоразнообразието на ЗЗ „Сакар“;
• Видеонаблюдение на колонията от белошипи ветрушки;
• Клипове и видеофилми на природозащитна тематика;
• Информационни материали и сувенири;
• Организиране на извънкласни занятия за ученици на природозащитна тематика;
• Консервационни бригади;
• Образователни дейности с деца и младежи;
• Работа с доброволци и стажанти;
• Обучение за работа с бинокли, зрителни тръби, полеви определители и друго специализирано оборудване.
* Всички посетители могат да ползват безплатно зрителни уреди и определители на територията на Центъра.

Контакти:
с. Левка, общ. Свиленград
Телефон: +359 (0)885 609289
Ел. поща: ggradev@greenbalkans.org
GPS Координати 41.871453N   26.258274E